วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง                       ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า            นางสาวอินธุอร ไชยสุข

แผนการเรียน                วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        อาจารย์ณรินทร น้อยพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        อาจารย์สุพรรณี ปลื้มถนอม

ปีการศึกษา                   2557

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับ 1) การศึกษาต่อสายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ คณิต, อังกฤษ จีน, ไทย สังคม และ อื่นๆ 2) การศึกษาต่อสายอาชีพ สาขา บัญชี, การตลาด, การท่องเที่ยว การโรงแรม, ช่างกล (ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ฯลฯ) และ อื่นๆ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิง 50 คน ชาย 50 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

            ผลการศึกษาพบว่า ศึกษาต่อสายสามัญ วิทย์ คณิต สูงสุด รองลงมา คือ ศึกษาต่อสายอาชีพ สาขาช่างกล (ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ฯลฯ)  และต่ำสุด คือ ศึกษาต่อสายอาชีพ สาขา การตลาด