วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรณานุกรมบรรณานุกรม
แผนการเรียน
สายสามัญ
   
แผนการเรียนสายสามัญ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ppk.ac.th/ao/GuideM3/plan.htm
สายอาชีพ
บัญชี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.hotcourses.in.th/subject/accounting/
 ตลาด     [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.hotcourses.in.th/subject/marketing/
ท่องเที่ยว [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
ช่างยนต์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
  ช่างกล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
ช่างไฟฟ้า [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
สถาบันสายสามัญ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
สถาบันสายอาชีพ ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:

คลิปวีดิโอการสัมภาษณ์

https://www.facebook.com/video.php?v=675454652553812

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล    นางสาวมณทิรา ชื่นอ่อน
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\3.jpg
เลขที่         21
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       ตัดต่อ,ทำบทที่ 2
ชื่อ-สกุล    นางสาวเยาวเรศ เพชรดี
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\2.jpg
เลขที่        22
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       พิธีกร,ทำหน้าปก
ชื่อ-สกุล    นางสาวสุชีราภรณ์ พารักษา
               Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\4.jpg
เลขที่         23
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       กำกับการสัมภาษณ์,ถ่ายวิดีโอ
ชื่อ-สกุล    นางสาวอินธุอร ไชยสุข
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\1.jpg
เลขที่         24
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       พิธีกร,ทำบทที่ 2

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
 

บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 
                 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน                  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามลำดับดังนี้
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต , อังกฤษ – จีน , ไทย-สังคม และอื่นๆ และสายอาชีพ สาขา บัญชี  , การตลาด , การท่องเที่ยว-การโรงแรม และช่างกล(ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์ ฯลฯ) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 100 คน  แยกออกเป็น ผู้หญิง จำนวน 50 คน  ชาย จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสำรวจ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป     
 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า      
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นิยมเลือกศึกษาต่อ
1) การศึกษาต่อสายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ คณิต คิดเป็นร้อยละ 38.89 อังกฤษ จีน คิดเป็นร้อยละ7.78 ไทย สังคมคิดเป็นร้อยละ 8.89 และ อื่นๆคิดเป็นร้อยละ6.67    2) การศึกษาต่อสายอาชีพ สาขา บัญชีคิดเป็นร้อยละ5.56 การตลาดคิดเป็นร้อยละ1.11 การท่องเที่ยว การโรงแรมคิดเป็นร้อยละ7.78, ช่างกล (ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ21.11และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ2.2

อภิปรายผลการวิจัย

                   จากการสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

            ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์เลือกศึกษาต่อสายสามัญ ซึ่งมีค่าร้อยละ สูงถึง 56.00 %  นั่นอาจเป็นเพราะว่า เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วนั้นจะมีทางเลือกในการศึกษาต่อคณะต่างๆ ของชั้นอุดมศึกษามาก และในบางคณะนั้นในชั้นอุดมศึกษาจะรับในสายสามัญมากกว่า ซึ่งในการเลือกศึกษาต่อสายสามัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นอาจจะมีปัจจัยมาจากค่านิยมของผู้ปกครอง ที่จะให้ลูกศึกษาในสายสามัญอีกด้วย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกศึกษาต่อสายอาชีพนั้น ยังมีค่าร้อยละ 34.00 % ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกศึกษาต่อในสายสามัญมากกว่าแต่ก็ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกศึกษาต่อสายอาชีพด้วยเช่น  นั่นอาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองสนับสนุนหรือเป็นความชอบส่วนตัวของนักเรียนเอง และการขาดแคลนทุนทรัพย์ และในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการสนับสนุนในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น แต่อาจจะเป็นเพราะเป็นค่านิยมที่ผู้ปกครองยังยึดติดให้บุตรของตนเรียนในสายสามัญมากกว่า จึงมีการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในสายอาชีพที่ยังน้อยอยู่

 

ข้อเสนอแนะ

             การที่เราเลือกศึกษาต่อสายสามัญแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ควรจะพิจารณาจากความสามารถของตัวเราเอง ว่ามีความถนัดมากน้อยแค่ไหน ถ้าตัวเราไม่มีความถนัด ก็จะทำให้ได้เกรดที่น้อย และอาจจะทำให้เราท้อแท้ต่อการเรียนได้ และอาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

 

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล


บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม  เพศ

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
                ชาย
                หญิง      
                รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00

 


 
ตารางที่ 2   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม การเลือกศึกษาต่อ
 


สถานภาพ

จำนวน ( N )

ร้อยละ

2. การเลือกศึกษาต่อ

                ศึกษาต่อ
                ไม่ศึกษาต่อ
                รวม

 

90

                         10

100

 

90.00

10.00

100.00

 
ตารางที่ 3   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม สายการเรียน

สถานภาพ

จำนวน ( N )

ร้อยละ

3. สายการเรียน
                สายสามัญ

                สายอาชีพ
                รวม


56

34

100


56.00

34.00

100.00
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4   แสดจำนวนและร้อยละ ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
     
ข้อที่

แบบสอบถาม

N

ร้อยละ

ลำดับ

1

2

3

4

ไม่ศึกษาต่อ เพราะ ขาดทุนทรัพย์                                              
ไม่ศึกษาต่อ เพราะ ประกอบอาชีพ
ไม่ศึกษาต่อ เพราะ มีครอบครัว

ไม่ศึกษาต่อ เพราะ อื่น ๆ

4

6

0

0

40

60

0.00

0.00

1

2

3

3

 

รวม

10

   100

     
 

 
ตารางที่ 5   แสดจำนวนและร้อยละ ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
       
ข้อที่

แบบสอบถาม

N

ร้อยละ

ลำดับ

1
2

3

4

5

6

   7

8

9

ศึกษาต่อสายสามัญ วิทย์ -คณิต 
ศึกษาต่อสายสามัญ อังกฤษ
จีน
ศึกษาต่อสายสามัญ
ไทย สังคม

ศึกษาต่อสายสามัญ อื่นๆ

ศึกษาต่อสายอาชีพ บัญชี

ศึกษาต่อสายอาชีพ การตลาด

ศึกษาต่อสายอาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม

ศึกษาต่อสายอาชีพ ช่างกล ( ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์ ฯลฯ)

ศึกษาต่อสายอาชีพ อื่นๆ

 

35

7

8

6

5

1

7

19

2

38.89

7.78

8.89

6.67

5.56

1.11

7.78

21.11

2.22

1

4

3

5

6

8

4

2

7

 

รวม

90

100