วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรณานุกรมบรรณานุกรม
แผนการเรียน
สายสามัญ
   
แผนการเรียนสายสามัญ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.ppk.ac.th/ao/GuideM3/plan.htm
สายอาชีพ
บัญชี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.hotcourses.in.th/subject/accounting/
 ตลาด     [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.hotcourses.in.th/subject/marketing/
ท่องเที่ยว [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
ช่างยนต์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
  ช่างกล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
ช่างไฟฟ้า [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
สถาบันสายสามัญ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
สถาบันสายอาชีพ ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น