วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล


บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม  เพศ

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
                ชาย
                หญิง      
                รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00

 


 
ตารางที่ 2   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม การเลือกศึกษาต่อ
 


สถานภาพ

จำนวน ( N )

ร้อยละ

2. การเลือกศึกษาต่อ

                ศึกษาต่อ
                ไม่ศึกษาต่อ
                รวม

 

90

                         10

100

 

90.00

10.00

100.00

 
ตารางที่ 3   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม สายการเรียน

สถานภาพ

จำนวน ( N )

ร้อยละ

3. สายการเรียน
                สายสามัญ

                สายอาชีพ
                รวม


56

34

100


56.00

34.00

100.00
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4   แสดจำนวนและร้อยละ ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
     
ข้อที่

แบบสอบถาม

N

ร้อยละ

ลำดับ

1

2

3

4

ไม่ศึกษาต่อ เพราะ ขาดทุนทรัพย์                                              
ไม่ศึกษาต่อ เพราะ ประกอบอาชีพ
ไม่ศึกษาต่อ เพราะ มีครอบครัว

ไม่ศึกษาต่อ เพราะ อื่น ๆ

4

6

0

0

40

60

0.00

0.00

1

2

3

3

 

รวม

10

   100

     
 

 
ตารางที่ 5   แสดจำนวนและร้อยละ ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
       
ข้อที่

แบบสอบถาม

N

ร้อยละ

ลำดับ

1
2

3

4

5

6

   7

8

9

ศึกษาต่อสายสามัญ วิทย์ -คณิต 
ศึกษาต่อสายสามัญ อังกฤษ
จีน
ศึกษาต่อสายสามัญ
ไทย สังคม

ศึกษาต่อสายสามัญ อื่นๆ

ศึกษาต่อสายอาชีพ บัญชี

ศึกษาต่อสายอาชีพ การตลาด

ศึกษาต่อสายอาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม

ศึกษาต่อสายอาชีพ ช่างกล ( ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์ ฯลฯ)

ศึกษาต่อสายอาชีพ อื่นๆ

 

35

7

8

6

5

1

7

19

2

38.89

7.78

8.89

6.67

5.56

1.11

7.78

21.11

2.22

1

4

3

5

6

8

4

2

7

 

รวม

90

100

 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น