วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 1 บทนำ


บทที่1

บทนำ

ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

                ในปัจจุบัน ภาครัฐและภาคเอกชนได้สนับสนุนให้มีการเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น  แต่ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่นั้นยังส่งเสริมให้บุตรของตนเรียนต่อสายสามัญอยู่ ดังนั้นกลลุ่มของข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเลือกศึกษาต่อในสายใดมากกว่ากัน

กลุ่มข้าพเจ้าจึงตั้งประเด็นปัญหาในการสำรวจความต้องการศึกษาต่อ ระหว่างสายสามัญหรือสายอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่จะศึกษาต่อระหว่างสายสามัญหรือสายอาชีพ มากกว่ากันในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน 100 คน    ชาย 50 คน   หญิง 50 คน

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

เพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

                นักเรียนชั้น ม. 3 ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนต่อสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

                แบบสำรวจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า

                ทำให้ทราบถึงค่านิยมการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปัจจุบัน ว่ามีแนวคิดในการเลือกศึกษาต่อ ในสายอาชีพหรือสายสามัญมากกว่ากัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น